CPL - Chalmers Publication Library

En undersökning om varför en nyutvecklad NOx-reducerande produkt installeras på fartyg som redan klarar gällande miljökrav

Författare och institution:
Mikko Hansen (Institutionen för sjöfart och marin teknik); Adam Hedström (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Antal sidor:
42
Publikationstyp:
Examensarbete på grundnivå
Program:
Högskoleingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att det över huvud taget installeras produkter på fartyg som mildrar deras negativa miljöpåverkan beror på yttre påverkningar. FN-organet IMO:s krav för NOx-utsläpp kommer att skärpas år 2016 vilket betyder att fartyg som faller in under dessa krav behöver anpassas tekniskt. Ett alternativ är att installera en produkt som reducerar NOx-halten i avgaserna. En sådan produkt som är nyutvecklad är Catamiser, en kombinerad avgaspanna och katalysator. Vissa rederier vars fartyg redan klarar av gällande NOx-krav och inte kommer behöva anpassa sig efter 2016 års krav väljer ändå att utföra en installation av NOx-reducerande produkt. Denna rapport undersöker, med fokus på Catamiser, anledningen till detta. Undersökningen utförs genom intervjuer och litteraturstudier. För att förstå produkten Catamiser och dess förutsättningar görs en beskrivning av denna och hur katalysatorer fungerar. Intervjuerna utfördes ombord på fartyget M/T Ternvag under en Catamiser-installation. De personer som intervjuades var personer med relevant anknytning till Catamisern. Enligt undersökningen är en befraktares miljökrav på sin bortfraktare en övervägande faktor till att en NOx-reducerande produkt installeras på ett fartyg som redan klarar av IMO:s gällande miljökrav. Vidare är rederiernas goda relation till tillverkaren den övervägande faktorn till att en specifik nyutvecklad NOx-reducerande produkt väljs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Nyckelord:
NOx-reduktion, SOx-reduktion, Catamiser, MARPOL, SCR, Katalysator, Clean Shipping Index
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167720
Posten skapad:
2012-12-13 14:25
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format