CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möjligheten att ersätta icke ångdrivna elproducerande system med ångturbiner

Björn Ahnell (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Petter Berg (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Daniel Carlsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Arbetet är en undersökning av möjligheterna till elproduktion från ångturbiner ombord på fartyg. Studien har utförts med hjälp av Chalmers tekniska högskolas maskinrumssimulator, där ett tankfartyg har simulerats, MC90-III. Data från studien har använts för att ge en fingervisning om turbinens framtid som kompletterande elproducent ombord på fartyg. Genom att använda en ångturbin driven av ånga från en avgaspanna kan man minska elproduktionen från de förbränningsmotorer som finns ombord. Detta minskar bränsleförbrukningen och i samband med det miljöutsläppen. De centrala frågor som styrt arbetet har varit hur mycket bränsle som kan sparas, hur bunkerpriserna styr turbininvesteringen samt hur snart en turbininvestering kan öka ett företags ekonomiska vinst under ett fartygs livslängd. Ångturbinens utveckling genom historien och dess funktion beskrivs. Vidare görs en genomgång av fartygets ångsystem och dess komponenter. Resultatet visar att med en ångturbin kan stora mängder bränsle sparas och därmed stora summor pengar. Vid dagens bunkerpriser, som ligger runt 695$/MT, och vid konstant drift, kan det aktuella fartyget spara 2128$ per dygn i bränslekostnad. Detta innebär att turbinens inköpspris sparas in på 433 driftsdagar. I framtiden kommer priset på olja enligt denna studie att öka. Detta kommer i sin tur medföra en ännu lägre återbetalningstid för turbinen, och att man i slutändan tjänar pengar på varje driftstimme.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur