CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Snabbladdning av Elfordon

Jonathan Engkvist (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Elina Venbrant (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Snabbladdning av elfordon är en teknik som möjliggör laddning av ett elfordons batteri från ca 20% till 80% av full kapacitet på mindre än 30 minuter. Denna teknik är i introduktionsfasen i Sverige och det är mycket som behöver studeras och undersökas för att utvecklingen ska ske på ett så bra sätt som möjligt, hand i hand med övrig utveckling mot ett mer miljövänligt samhälle. Detta arbete är en undersökning av tekniken som möjliggör snabbladdning av elfordon och en analys av de negativa effekter som skapas i elnätet på grund av de höga effekterna som krävs vid snabbladdning. Det skapar en grund för vidare djupgående undersökning och forskning inom ämnet. Slutligen innefattar arbetet även förslag på hur en snabbladdningsstations etablering kan gå till idag, samt förslag på framtida installationer där det exempelvis kan komma att bli aktuellt med flera snabbladdningsstationer på en plats, en så kallad elmack. Behovet av förståelse av fenomenen kring snabbladdning och dess påverkan är stort då vi är i begynnelsefasen för introduceringen av denna teknik i Sverige. Arbetet beskriver grundläggande för vilka effekter snabbladdning har på elnät, samt hur de kan minimeras och potentiellt elimineras. Resultaten kan användas som utgångspunkt för vidare forskning och fördjupning inom de olika områden som berörs i arbetet. Arbetet riktar sig mot utvecklingen av snabbladdning i Göteborgs Stad, där det idag finns endast två nyligen uppsatta snabbladdningsstationer. Resultatet av undersökningen visar att det kommer uppstå vissa negativa effekter i elnät, dock av sådan grad så att en lösning på problemet finns inom räckhåll. Energilager är ett effektivt sätt att minska de negativa effekter som en komponent kan ha på ett elnät, och det är högst aktuellt gällande snabbladdningsstationer.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur