CPL - Chalmers Publication Library

Optimering av elproduktion ombord på fartyg

Författare och institution:
Petrus Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik); Thomas Jansson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Antal sidor:
41
Publikationstyp:
Examensarbete på grundnivå
Program:
Högskoleingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Detta arbete syftar till att undersöka hur elproduktionen ombord på ett fartyg kan optimeras med avseende på ekonomi, säkerhet och miljö. Olika driftsförhållanden (sjöresa, manövrering etc.) påverkar prioriteringen av dessa punkter. Metoden som använts är studier i maskinrumssimulatorn (TEC-SIM) på Chalmers Lindholmen. Tre olika fartyg har undersökts. En passagerarfärja (M22), en större tankfartyg (MC90-V) och en trålare (M11). Frågor som har behandlats i arbetet är vad som är mest optimalt, bränsleekonomiskt samt ur säkerhets och miljösynpunkt. Mätvärden har tagits från de studier som gjorts i simulatorn för de olika fartygen som undersökts. Diskussioner har förts om vad man definierar som säkerhet och när det anses som relevant. Miljöaspekten har främst diskuterats då fartyget ligger till kaj. Rapportens resultat ger riktlinjer om hur man på bästa sätt skall använda sig av de olika generatorerna ombord på fartygen i undersökningen. Slutsatserna i resultatet bygger på kvantitativa mätningar i simulatorn. Slutsatser gällande säkerheten har diskuterats fram. Den mest kritiska delen är när fartyget manövreras in och ut ur hamn, det är också här säkerheten har högsta prioritet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167694
Posten skapad:
2012-12-13 12:24
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format