CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den kommande svavellagsstiftningen - Konsekvenser ur maskinteknisk synpunkt

Carl Berg (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Mikael Vestman (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

IMO står för International Maritime Organization och är ett FN-organ vars uppgift är att upprätthålla ett marint regelverk som inrymmer såväl juridiska frågor som miljöaspekter och säkerhet. 2015 utförs en omfattande lagändring gällande gränsvärdet för svavelhalten i fartygsbränslen inom SECA-området (Sulphur Emission Control Area). Området omfattar Östersjön, Nordsjön samt Engelska kanalen och det nya gränsvärdet för svavelhalt i marint bränsle fastställs till 0,1 viktprocent. De miljömässiga fördelarna till trots kan beslutet komma att ha stora negativa konsekvenser för näringsidkare inom det berörda området då en prisökning för sjötransporter inom området kan föra med sig att det blir ekonomiskt ofördelaktigt att bedriva affärsverksamhet där. Just de försämrade konkurrensvillkoren gentemot övriga Europa har skapat debatt, och kritik har framförts mot att dyrare sjötransporter inom området kan resultera i tyngre belastad vägtransport istället. Den kommande lagstiftningen är av betydelse även för den maskintekniska biten ombord, då förändringar är att komma i syfte att uppnå de nya utsläppskraven. Löpande underhåll, dagliga rutinjobb samt såväl mindre som större ingrepp i maskineriet är alla företeelser som kommer belasta maskinbesättningen ombord, och då denna infallsvinkel sällan tas i beaktning är vi intresserade av att belysa denna. Arbetet har utförts genom att granska befintliga rapporter inom ämnet, intervjua branschfolk samt läsa lagtexter. Resultaten visar på att det effektivaste sättet att minska svavelutsläppen är, inte helt oväntat, att minska mängden svavel i bränslet. Trots detta ligger en övergång från dagens tjockoljor till ett bränsle med lägre svavelhalt långt fram i tiden. Motorerna skulle gynnas av drift på ett destillatbränsle med låg svavelhalt, dessa bränslen ger ett minskat slitage. Slutsatserna är att införandet av kravet på en lägre svavelhalt i bränslet inte bara skulle vara gynnsamt för miljön, utan även för maskineriet. Det skulle innebära längre livslängd hos komponenter och förlängda serviceintervall vilket skulle minska det löpande underhållet. Dock skulle det krävas vissa modifikationer hos befintliga maskiner för att kunna drivas på destillat med en lägre svavelhalt.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur