CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Länsvattenseparatorn - en ekonomisk analys

Robin Cook (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Philip Rucinsky (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Det primära syftet med denna studie har varit att undersöka kostnaden för att hantera länsvatten ombord med en Senitec 2500 länsvattenseparator, och jämföra med vad det kostar att pumpa länsvattnet iland obehandlat. Genom summering av aktuella kostnadsposter får vi fram ett resultat. Resultatet visar att det är upp till 15 gånger mer lönsamt att hantera länsvattnet med Senitec och vi visar detta med presenterade beräkningar. Det sekundära syftet har varit att visa hur anläggning är konstruerad och bli väl insatta i såväl drift som funktion och underhåll. Studien är en kvalitativ fallstudie där vi genom inläsning av manualer, samtal med ingenjörer ombord, studier av fartygets underhållssystem, kontakt med tillverkare och framför allt genom att smyga systemet ombord har skaffat oss den samlade bild som presenteras i studien.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur