CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RCM – Reliability Centered Maintenance

Anders Bergman (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Oscar Emanuelsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Martin Silebäck (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

RCM - Reliability Centered Maintenance är en analysmetod för att bestämma underhållsbehovet och har använts inom flyg- och processindustrin. Den bygger på att förutse fel som kan uppstå i en funktion och utifrån detta analysera och värdera riskerna med felen. Metoden har visat sig vara både tidssparande och ekonomiskt effektiv. I arbetet genomförs en RCM-analys på bränslesystemet ombord på kustbevakningens fartyg KBV 001. Resultatet av analysen jämförs med befintliga planerade underhållsjobb ombord. Innan man gör sin RCM- analys görs en omfattande funktionsbeskrivning över bränslesystemet där alla komponenter noteras. Denna funktionsbeskrivning baseras fortsatt RCM-arbete på. Teorin bakom metoden RCM bygger på boken Reliability Centered-Maintenance av John Moubray. Genom teorins sju frågor ska man få svar på vilka fel som kan uppkomma i systemet, vilka konsekvenser felen får för fartyget och vad lösningen på problemet är. För att värdera problemens skadeverkning användes en riskmatris. Rapporten visar på att det finns stora vinster med att använda RCM. Jämförelsen av resultatet från RCM-analysen med befintliga underhållsåtgärder ombord visade att det finns betydande skillnader i antal underhållsaktiviteter. Med hjälp av RCM-analysen kunde antalet inlagda underhållsjobb för systemet reduceras och på sätt reducera antalet arbetstimmar.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur