CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beräkningar av icke stationära flödesförlopp i reglerade vattendrag och dagvattensystem

Calculation of Unsteady Flows in Regulated Rivers and Storm Sewer Systems

Anders Sjöberg (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1976.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-11-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 166803

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola 87


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 204