CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping

Julia Fredriksson (Institutionen för arkitektur)
Plan tidskrift för samhällsplanering (0032-0560). Vol. 4 (2010), p. 8-15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Artikeln bygger på en undersökning av de centrala delarna av Jönköping inom pågående avhandlingsarbete. I artikeln konstateras att stadsbyggandet upprättar och befäster rumsliga värde- och makthierarkier i staden genom att rikta fokus mot ett maktcentrum med innerstaden som norm. Istället efterfrågas ett stadsbyggande som utgår från staden som komplex struktur där hela staden ses som drivande för utvecklingen. Synen på stadsbyggandet som ett medel för att stärka stadens konkurrenskraft behöver utmanas genom att fler och konkurrerande mål inkluderas i planeringsprocessen.

Nyckelord: stadsbyggnad, stadskärna, stadskärneutveckling, stadsomvandling, Jönköping, stadsplaneringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 166186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur