CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vetenskapliga modeller

Svarta lådor, röda atomer och vita lögner

Philip Gerlee (Institutionen för matematiska vetenskaper ; Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin) ; Torbjörn Lundh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Lund : Studentlitteratur, 2012. ISBN: 978-91-44-07420-7.- 120 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Vad har en zebrafisk, ett fartygsskrov i miniatyr, en matematisk ekvation och en näringskedja gemensamt? De är alla exempel på vetenskapliga modeller som används inom dagens forskning för att beskriva vår omvärld och gör det möjligt för forskare att isolera och i detalj studera ett visst fenomen. Boken inleds med att introducera begreppet på ett intuitivt plan, genom att dra paralleller till mentala modeller och konstnärliga representationer, och fortsätter med en historisk tillbakablick som sträcker sig från 1600-talet till nutid. Vi diskuterar också den iterativa konstruktionsprocessen och balansen mellan enkelhet och komplexitet som den innebär, vilket i sin tur är kopplat till avvägningen mellan en förklarande modell och en förutsägande. För att belysa skillnader mellan olika synsätt på modeller presenteras också en intervjustudie där forskare från tio stycken forskningsfält beskriver sin relation till modeller. Avslutningsvis innehåller boken ett kapitel där typiska modeller från flera discipliner beskrivs i detalj. Syftet med denna bok är att ge en övergripande introduktion till vetenskapliga modeller och visa hur modeller är uppbyggda samt hur de används inom vetenskapligt arbete. Vi hoppas också att den kan tjäna som inspiration till nya modeller och även underlätta det interdisciplinära samtalet. Boken vänder sig i första hand till studenter på landets ingenjörs- och naturvetarprogram samt till studenter på lärarhögskolorna, men även till dig som har ett vetenskapligt intresse och vill få en översikt av modellering i stort och olika modelleringstraditioner i synnerhet.Denna post skapades 2012-11-01. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 165389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Building Futures
Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Matematik
Fysik
Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Biologiska vetenskaper
Medicinska grundvetenskaper
Nationalekonomi
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur