CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av en värmeväxlarpanel

Evaluation of a heat exchanger panel

Daniel Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ejder Eken (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
(2012)
[Examensarbete på grundnivå]

Projektets syfte var att undersöka en nyframtagen värmeväxlarpanels kyl- och värmeeffekt. Arbetet utfördes åt företaget Panelito i en av Chalmers Fastigheters lokaler där paneler monterades. Vid testerna mättes temperaturer och flöden på luft och vatten in och ut ur systemet under en timmes tid per test. Avgränsningar som gjordes var att testerna inte utfördes enligt ISO-standard, vilket skulle innebära en sluten kammare, stationära förhållanden och noggrant kalibrerad utrustning med mycket små mätfel. Det togs heller inte hänsyn till tryckskillnader i luftsystemet. Kyleffekten blev som bäst 83.0 W och värmeeffekten blev som bäst 211.9 W. Resultaten jämfördes med en annan typ av vanligt kylsystem, kylbafflar. Det visade sig att det krävdes fem paneler för att motsvara effekten av en kylbaffel och att driftskostnaden för panelerna var tre gånger mer än för kylbafflarna.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-08. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164487

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola