CPL - Chalmers Publication Library

Toyotas hemlighet

Författare och institution:
Erik Hjalmarsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik); Christoffer Håkansson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik); Roger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik); Rajabi Arash (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Serie:
Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola
Publikationstyp:
Examensarbete för kandidatexamen
Program:
Kandidatarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Toyotas produktionssystem och Lean Production, den v¨asterl¨andska tolkningen av Toyota Production System (TPS), har under de senaste °aren knappast kunnat undg°a n°agon, framf¨ orallt inte inom tillverkningsindustrin. Svensk industri har i allt st ¨orre utstr¨ackning b¨ orjat anamma id´eerna fr°an dessa produktionsfilosofier och m°anga ser det som framg° angsrika koncept. V°art syfte med denna rapport har varit att i st ¨orsta m¨ ojliga m°an kritiskt granska TPS och Lean Production och samtidigt studera f ¨oretagskulturens betydelse vid implementering av ett produktionssystem. Toyota och TPS beskrivs genom de 14 grundprinciperna, marknadsf¨oringen samt dess f ¨oretagskultur. Rapporten grundar sig p°a en fallstudie av tre svenska f ¨oretag som har implementerat TPS och Lean Production i verksamheten. Med st ¨od fr°an en litteraturstudie har en j¨amf¨orelse mellan f ¨oretagen gjorts. Resultatet av unders¨okningen visar att de svenska f ¨oretagen med olika framg°ang har lyckats inf ¨ora id´eerna fr°an dessa produktionsfilosofier. Olika faktorer som ansetts kunna ha en avg¨orande betydelse f ¨or implementeringens utfall, bland annat de problem som kan uppkomma under processen, tas upp. Vi har funnit vissa bel¨agg f ¨or v°ar teori om att f ¨oretagskulturen spelar en viktig roll vid implementeringen. Uppfattningen som vi f°att ¨ar att TPS och Lean Production best°ar av s°a pass enkla och logiska arbetsmetoder, exempelvis Toyotas 14 principer eller 5S, att de i teorin ¨ar v¨aldigt sv°ara att ifr°agas¨atta. Det som d¨aremot kan ifr°agas¨attas ¨ar hur f ¨oretag tar sig an utmaningen med att implementera metoderna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Produktionsteknik
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
164477
Posten skapad:
2012-10-08 13:47

Visa i Endnote-format