CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Load distribution of parallel springs with random length and stiffness

Göran Gerbert (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Journal of vibration, acoustics, stress, and reliability in design (1987)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-25. Senast ändrad 2012-05-25.
CPL Pubid: 158055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur