CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interval estimates in the spectroscopy calibration problem

Erik Lundberg ; Jacques de Maré (Matematiska institutionen)
Scandinavian Journal of Statistics (1980)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-25.
CPL Pubid: 158050

 

Institutioner (Chalmers)

Matematiska institutionen (1900-1987)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Analytisk kemi