CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistik i försörjningskedjor

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Lund : Studentlitteratur, 2012. ISBN: 978-91-44-07965-3.- 380 s.
[Bok]

Under en följd av år har behovet av att åstadkomma effektivare materialflöden i försörjningskedjor eller så kallade supply chains ökat. Det finns många skäl till detta ökande behov. Den utveckling som pågår i företagets omvärld har medfört att samarbete och nära relationer mellan företag fått större betydelse. Det räcker inte längre att själv vara effektiv, man måste vara effektiv tillsammans med sina kunder och leverantörer. Utvecklingen av nya metoder och teknologier har också skapat nya förutsättningar och möjligheter att åstadkomma effektivare och mer konkurrenskraftiga logistiklösningar. Inte minst gäller detta utvecklingen inom informationsteknologin. I den här boken behandlas teorier, metoder och praktiska tillämpningar för att åstadkomma effektiva logistiklösningar i försörjningskedjor från såväl strategiska som operativa utgångspunkter. Den riktar sig till studerande vid universitet och högskolor men också till yrkesverksamma inom industri och förvaltning som i sitt arbete direkt eller indirekt kommer i kontakt med frågeställningar som rör affärsprocesser, informationsflöden och materialflöden i och mellan företag.

Nyckelord: Logistik, försörjningskedjor, supply chainDenna post skapades 2012-05-09.
CPL Pubid: 157455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur