CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggherrerollen

Sven Fristedt (Institutionen för arkitektur) ; Nina Ryd (Institutionen för arkitektur) ; Stefan Sandesten
Stockholm : Föreningen Byggherrarna, 2012. ISBN: 978-91-637-0547-2.- 185 s.
[Bok]

Med denna bok vill författarna ge en grundläggande kunskap om byggherrerollen, dess villkor, dess funktion, dess betydelse och möjliga utveckling. Innehållet är i huvudsak strukturerat med hänsyn till byggprocessens förlopp och olika skeden. Boken innehåller redovisningar utifrån teoretiska och erfarenhetsbaserad kunskap kombinerad med olika exempel som illustrerar de förhållanden som beskrivs. Boken skildrar gängse tillvägagångssätt att initiera, driva och styra byggprojekt men tar också upp nya tankegångar och metoder utan att för den skull vara normativ. Med byggprojekt avses i denna bok företrädelsevis husbyggande. Det som sägs om husbyggande kan emellertid i huvudsak tillämpas inom anläggningsområdet. Dock har uppförande av anläggningar som väg och järnväg fått ett eget kapitel, inte minst på grund av Trafikverkets unika ställning som byggherre. I varje kapitel finns hänvisningar till litteratur, artiklar och hemsidor.

Nyckelord: byggherre, mål och kravformulering, tidiga skeden, upphandling, samverkan, planering, byggprocess, förvaltning, värden, industriellt byggnadeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-20. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 156033

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur