CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden

Secure drinking water maintenance – counteract risks of contamination within catchment areas

Joanna Friberg ; Lars Rosén (FRIST kompetenscentrum ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Olof Bergstedt ; Björn Larsson
Stockholm : Svenskt Vatten AB, 2007.
[Rapport]

VA-forsks rapportserie, 2010:07Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-08. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 154934

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

FRIST kompetenscentrum
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur