CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöbarometern: 12 års miljöarbete i bygg- och fastighetssektorn – vad har hänt och vart är vi på väg?

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Mathias Gustafsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 58 s.
[Rapport]

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn är en enkätstudie riktad till den svenska bygg- och fastighetssektorn. Undersökningen är en så kallad totalundersökning, d.v.s. enkäten har gått ut till samtliga miljöansvariga i företag inom bygg- och fastighetssektorn med fler än 50 anställda (20 för arkitektföretag). Undersökningen genomfördes under vintern 2010/2011. Totalt tillfrågades 461 företag, varav 195 svarade vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 42 procent. Analysen i den här rapporten fokuserar på sektorns respons på miljöutmaningen samt vilka resultat företagen anser sig erhållit och vilken effekt det fått på företagets affärsmässiga verksamhet. Till detta görs en jämförande analys över tiden med 2002 års respektive 2006 års enkätstudier för bygg- och fastighetssektorn. Eftersom 2002 års studie blickade tillbaka fyra år i tiden är det möjligt att kartlägga vilka förändringar som skett under en tolvårsperiod. Genom att se över tiden är det möjligt att kartlägga olika samband mellan definitionen av miljöutmaningen, åtgärder samt resultat från genomförda åtgärder då det ofta är en viss eftersläpning mellan dessa processer. En upprepad studie möjliggör alltså en identifikation av trender och institutionaliserande processer som bidrar till likväl motverkar en fortsatt hållbar utveckling för sektorn. Till detta belyses likheter likväl som olikheter mellan de olika aktörerna i jämförelse med varandra och sektorn som helhet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-06. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 154783

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology