CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systemtänkande i massa- och pappersindustrins energiplanering

Per-Åke Franck ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Värmeforsk, 2008. - 23 s.
[Rapport]

Kraven på kunskap kring energisystem inom massa- och pappersindustrin kommer troligen att öka kraftigt under den närmsta framtiden beroende på främst ökande energipriser, nya styrmedel för klimatet och ökat intresse för bioraffinaderier av olika slag. Från allmänna diskussioner med skogsindustriella programmets styrgrupp kan man anta att de allra flesta i styrgruppen har erfarenheter av hur systeminriktade frågor och designlösningar i många fall kommer i kläm i en beslutsprocess. Syftet med projektet är att identifiera dessa erfarenheter och problem med system-inriktade energilösningar i olika beslutssituationer. Arbetet har genomförts i form av telefonintervjuer med medlemmarna skogsindustriella programmets styrgrupp. Det är författarnas uppfattning att resultatet speglar individernas ärliga uppfattning i dessa frågor. Systemaspekter inom massa- och pappersindustrins energihantering är ett brett och inte väldefinierat område. Grovt räknat kan de indelas i tre nivåer, aspekter på brukens energiansvarignivå, på bruksnivå och på koncernnivå. Den här genomförda studien har inriktats främst mot den första nivån. De övriga nivåerna är minst lika viktiga för branschen i framtiden men analys av dem kräver ett annat angreppssätt. Åsikterna i intervjuerna hur väl systemtänkandet fungerar på bruken varierar mellan omdömena ”bra” och ”dåligt”. De som anser att systemtänkandet inte är tillfredställande framför att fixeringen på utrustningen är alldeles för stor och att man inte gör några djupa analyser med ett strukturerat helhetstänkande. De främsta orsakerna är att energipriserna historiskt inte har varit tillräckligt höga för att sätta energifrågorna i fokus och att tiden inte räcker till för en helhetssyn beroende på att andra saker kräver uppmärksamhet. Många framhåller dock att det under senare år skett en förändring i denna fråga och att det nu blivit betydligt bättre än vad det historiskt har varit och att det är de ekonomiska drivkrafterna som är avgörande. För att möjliggöra ett bättre systemtänkande nämns flera lösningar och möjligheter som har eller skulle kunna genomföras och förbättras: - Tillsättandet av en energisamordnare både på bruks- och koncernnivå som speciellt ska ägna sig åt energifrågorna. - Systemtänkandet måste förankras i den högsta ledningen. - Organisationen av investeringsprojekt måste ske på ett sätt som säkerhetsställer att systemaspekterna beaktas på ett korrekt sätt. - Användningen av bra verktyg för analyser ökar förståelsen för hur olika åtgärder och lösningar påverkar andra delar av bruket. - Samordna energiinvesteringar med förändringar i processen. - Uppföljning av genomförda investeringar för att behålla fokus på energifrågan och lära för framtiden. - Sprid goda exempel, till exempel de åtgärder som framkommit i PFE.

Nyckelord: Energi, energiinvesteringar, systemtänkande, helhetssynDenna post skapades 2012-01-20. Senast ändrad 2012-01-20.
CPL Pubid: 154038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur