CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepump med vertikalt jordvärmesystem och vindkonvektor

Rapport nr 2

Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Björn Modin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Gösta Rosenblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1981. - 72 s.
[Rapport]

Utbyprojektet innebar att en enfamiljs villafastighet på Anders Mattssonsgatan 15, Utbynäs, se bilaga 1, skall varmas med eldriven värmepump. Huset, som ar byggt omkring 1910, utgör undertecknad Rosenblads med familj bostad sedan 1960. Det har tidigare eldats med olja till en kvantitet av val 4000 liter per normalår vid den relativt sett laga (= kyliga) värmestandard, som dagens oljepriser påtvingar en villaägare. Värmepumpen avser att ta upp den huvudsakliga delen av erforderligt lågtemperaturvärme från marken via ett system av vertikalt anordnade rör ned till ett djup av ca 10 m. Da värme sommartid icke kan hinna tränga ned till sådana djup, måste jordsystemet genom särskilda åtgärder tillföras värme under den varmare delen av året. Ett vertikalt system kräver avsevärt mindre markareal an ett horisontellt samtidigt som det genom årstidslagringen av energi bor finnas förhoppning om en bättre årsvärmefaktor. Det vertikala rörarrangemanget torde på grund av kravet på återladdning kräva en något mera komplicerad utformning an vid horisontella rör, där återladdningen sker automatiskt. Det vertikala systemet torde bl a därför ha sitt största intresse vid något större objekt i en tätare bebyggelse än där ytjordvärmesystem idag ar konventionell teknik. Projektets målsättning har varit och ar att som det första systemet av detta slag i Sverige, sannolikt också i världen, uppnå praktiska driftserfarenheter som underlag for att bedöma mojligheter till realisering och ekonomi. I projektet har också ingått val av lampliga komponenter och att utforma förslag till sådana, när marknaden icke haft lämpliga att erbjuda.


Denna rapport "Utvärdering av ett fullskaleprojekt i Utby 1979 - 1981-06-30", är utförd av "Earth heat pump group" och hänför sig till forskningsanslag 770609-7 från Statens råd for byggnadsforskning till Institutionen för Värmeteknik och maskinlara, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur