CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmeinfångning med vindkonvektorer för jordvärmeanläggningar - Studier på 1940 - 60-tals flerbostadshus, Rapport nr 16

Bertil Larsson (Institutionen för arkitektur, Husbyggnad) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Nisse Beijer
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 49 s.
[Rapport]

Vid Ruddalens isbaneanläggning installerades 1981 en värmepump. Man utnyttjar här det faktum att man inom ett relativt begränsat område har både kyl- och värmebehov. Sommartid fungerar skridsko- och bandybanor sam värmeupptagande ytor, varvid värme från sol och luft överförs till värmepumpen via den cirkulerande CaC12-1ösningen. Vintertid används värmepumpen tillsammans med den ursprungliga kylanläggningen för nödvändig kylning av isbanorna. Det på så vis erhållna värmet från värmepumpen används for att varma varmvatten till närliggande bostadsområden. Distributionen sker via en intilliggande panncentral, där även temperaturen på det utgående varmvattnet kan höjas vid behov. Antalet abonnenter är ca 3500 lägenheter. Mätningar på värmepumpsanläggningen har genomforts under tiden januari 1983 - september 1984. Syftet med dessa har varit att kartlägga själva värmepumpens arbetssätt under olika driftförhållanden. Faktorer som påverkar värmekällan (solstrålning, utetemperatur, vindstyrkor, etc) eller värmesänkan (reglerstrategier i panncentralen, utetemperatur, etc) har inte studerats. Projektet har genomforts sam ett ”lågbudgetprojekt" for uppföljning av värmepumpen. Den totala projektkostnaden har varit ca 100 000 kr inklusive matutrustning.


Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 801293-8 fran Statens råd for byggnadsforskning till Chalmers Tekniska Högskola, Inst för Värmeteknik och maskinlära, Göteborg.Denna post skapades 2012-01-12. Senast ändrad 2012-01-12.
CPL Pubid: 152516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur, Husbyggnad (1977-1991)
Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur