CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpanläggning vid Ruddalens isbanor, Göteborg - Mätningar och uppföljning

Per Holmberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 24 s.
[Rapport]

Vid Ruddalens isbaneanläggning installerades 1981 en värmepump. Man utnyttjar har det faktum att man inom ett relativt begränsat område har bade kyl- och värmebehov. Sommartid fungerar skridsko- och bandybanor som värmeupptagande ytor, varvid värme från sol och luft överförs till värmepumpen via den cirkulerande CaC1 2-lösningen. Vintertid används värmepumpen tillsammans med den ursprungliga kylanläggningen för nödvändig kylning av isbanorna. Det på så vis erhållna värmet från vårmepumpen används for att varma varmvatten till närliggande bostadsområden. Distributionen sker via en intilliggande panncentral, där även temperaturen på det utgående varmvattnet kan höjas vid behov. Antalet abonnenter är ca 3500 lägenheter. Mätningar på värmepumpsanläggningen har genomförts under tiden januari 1983 - september 1984. Syftet med dessa har varit att kartlägga själva värmepumpens arbetssätt under olika driftförhållanden. Faktorer som påverkar värmekällan (solstrålning, utetemperatur~ vindstyrkor, etc) eller värmesänkan (reglerstrategier i panncentralen, utetemperatur, etc) har inte studerats. Projektet har genomförts som ett "lågbudgetprojekt" för uppföljning av värmepumpen. Den totala projektkostnaden har varit ca 100000 kr inklusive mätutrustning.


Denna rapport hänfor sig till forskningsanslag 801293-8 från Statens råd för byggnadsforskning till Chalmers Tekniska Högskola, Inst för Värmeteknik och maskinlära, Göteborg.Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur