CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energilagring

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning,G26:1986, 1986. - 112 s.
[Rapport]

Tekniken för storskalig värmelagring har under innevarande treårsperiod utvecklats och driftserfarenheterna är i stort sett också goda. De praktiska resultaten stämmer val med teorier och simuleringar. Tekniken behärskas tämligen väl men än återstår utvecklingsarbete for kostnadsbesparingar och systemfrågor om tillämpning av lagertekniken. Det goda kunskapsläget är främst ett resultat av att anläggningar i full skala kunnat byggas. Detta har inneburit en snabb utveckling , realistisk utvärdering, möjligheter att testa olika geologiska förhållanden och systemkombinationer och att variera driftsförhållandena samt att identifiera nya FoU-områden. Fullskaleprojekten har också involverat entreprenörer och industrin i forskningen och varit en utmärkt demonstration av tekniken for användarna. De första kommersiella projekten med säsongslager har nu byggts och flera är under planering.


Gruppen antog namnet PUL-gruppen, (Program och utvärdering för energilagring i mark och vatten) och inledde sitt arbete i januari 1985. BFRs energilagringsgrupp: Arne Boysen, ordförande; Ingvar Rhen, sekreterare; Soren Andersson; Thore Berntsson; Gunnar Gustafson; Hans Hyden; Per-Arne Malmkvist; Adjungerande: Sven- Erik Lundin; Wiktor Raldow; Hans Isaksson; Parallellt härmed tillsatte rådet även tre referensgrupper inom delomradena värmelagring i vatten, i mark och i akviferer. Ordförandena i dessa grupper ingick i PUL-gruppen. Sammansättningen av grupperna framgår av inledningen till föreliggande rapport.Denna post skapades 2012-01-11. Senast ändrad 2012-01-11.
CPL Pubid: 152338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur