CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nordiskt seminarium om CFC-problematiken inom kyl- och värmepumpstekniken - Sammanställning av föredrag och diskussioner

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Ann-Marie Hellgren
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. - 189 s.
[Rapport]

Problem med användning av CFC arbetsmedier i kyl- och värmepumpanläggningar har under de senaste åren föranlett sådana beslut och diskussioner kring deras framtida användning att man nu står inför den största omställningen i dessa branschers moderna historia. Av denna anledning har Statens rad för byggnadsforskning (BFR) i Sverige tagit initiativ till aktiviteter dels inom lEA (International Energy Agency), dels inom Norden för att initiera ett ökat forsknings- och utvecklingssamarbete mellan länderna. Dessa arbeten har utförts av undertecknade och de har finansierats av BFR. Aktiviteterna har samordnats med verksamheten inom NBS Energi - Expertgruppen för varmepumpar. Inom Norden har huvudsakligen tva aktiviteter genomförts: * Distribution av enkäter angaende CFC-problematiken och sammanställning av rapport från denna. Enkaterna har distribuerats till statliga myndigheter och organ, branschorganisationer, forskningsinstitutioner, större användare, tillverkare och i Sverige även konsulter. Syftet med enkaterna har varit att sammanstalla attityder från olika kategorier angående olika möjliga kort- och långsiktiga åtgärder samt pågående forsknings- och utvecklingsaktiviteter i de olika nordiska länderna. Anordnande av tvådagars seminarium i vilket ca 40 experter har deltagit. Valet av enkätmottagare och experter vid seminariet har gjorts av varje lands delegat i NBS Energi - Expertgruppen for värmepumpar. Slutlig version av rapport en från enkätsvaren kommer inom kort att sandas till delegaterna i NBS-gruppen och samtliga deltagare vid seminariet samt till dem som besvarat enkäterna.Denna post skapades 2012-01-10.
CPL Pubid: 152069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur