CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersive Contributions to the Linear Dichroism of Chromphores Oriented by Association to Biopolymers or in Anisotropic Solvents: Associate-Induced Linear Dichroism (AILD)

Pieter E. Schipper ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
The Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 77 (1982), 5, p. 2302-2308.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151034

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur