CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Finite Element Method for a coefficient inverse problem for the Maxwell's system

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Applicable Analysis (0003-6811). Vol. 90 (2011), 10, p. 1461-1479.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We consider a coefficient inverse problem for Maxwell's system in 3-D. The coefficient of interest is the dielectric permittivity function. Only backscattering single measurement data are used. The problem is formulated as an optimization problem. The key idea is to use the adaptive finite element method for the solution. Both analytical and numerical results are presented. Similar ideas for inverse problems for the complete time dependent Maxwell's system were not considered in the past.Denna post skapades 2011-12-23. Senast ändrad 2012-04-10.
CPL Pubid: 150916

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur