CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectroscopic studies of DNA complexes formed after reaction with anti-benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-oxide enantiomers of different carcinogenic potency

Bengt Jernström ; P-O Lycksell ; Astrid Gräslund ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Carcinogenesis (0143-3334). Vol. 5 (1984), 9, p. 1129-1135.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150812

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur