CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulering av ytvattenavrinning med MOUSE-systemet

Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad)
Bygg & Teknik, 1990 Vol. 1990 (1990), 5, p. 27-32.
[Artikel, övrig]

Strukturering och formulering av områdesdata är av avgörande betydelse för resultatet vid simulering av dagvattenavrinning. En ny metodik för generering av indata till dagvattenmodeller beskrivs. Denna är anpassad till MOUSE-systemet som använder Tid-areametod alternativt Magasinsmodell för modellering av avrinningsområden från delområden. Då någon av dessa metoder används i nästan alla modellsystem kan den beskrivna metodiken betraktas som allmänt tillämpbar.

Nyckelord: Analys dagvattensystem, områdesindata, avrinningsmodell, simulering dagvattensystemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-16. Senast ändrad 2011-12-16.
CPL Pubid: 150232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur