CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys av vissa konsekvenser av långsiktiga avtal som styrmedel att effektivisera energianvändningen i industrin

Per-Åke Franck ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : CIT Industriell Energianalys AB - A Chalmers Industriteknik company, 1999. - 52 s.
[Rapport]

Föreliggande rapport utgör en del av ett första steg i att ta fram förslag till långsiktiga avtal mellan stat och näringsliv inom området effektivare energiutnyttjande. Syftet med detta första steg är att utröna om det är möjligt och rimligt att utnyttja långsiktiga avtal i Sverige. I denna rapport analyseras konsekvenserna av att med långsiktiga avtal stimulera genomförandet av åtgärder som inte skulle genomförts utan intervention från staten. Analysen genomförs med utgångspunkt från tre fallstudier där åtgärder identifierats genom energikartläggningar. I ett första steg, applicerat på de tre fallstudierna, analyseras hur skatter fungerar som styrmedel och incitament att genomföra besparingsåtgärder. I denna del inkluderas hur emissionerna kan kvantifieras. I ett andra steg, utgående från fallstudiernas karakteristik avseende investeringar och besparingar, analyseras i detalj konsekvenserna av långsiktiga avtal. Dessa avtal innebär att industrin får utnyttja en del av koldioxidskatten för investeringar i åtgärder som inte skulle genomförts utan intervention från staten.Denna post skapades 2011-12-02.
CPL Pubid: 149406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur