CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimering av scheman för en verklig produktionscell: tidsdiskretisering reducerar lösningstiden utan att lösningarnas kvalitet försämras

Karin Thörnblad (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Torgny Almgren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
PLANs forsknings- och tillämpningskonferens, 31 aug-1 sep 2011, Norrköping, Sverige (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Vid optimering av industriella schemaläggningsproblem är kompromissen mellan beräkningstid och resultatnivå ofta kritisk, med risken att en optimeringsmodell förenklas så mycket att dess resultat inte är praktiskt relevant. I artikeln jämförs två matematiska optimeringsmodeller för optimal schemaläggning av en verklig produktionscell på Volvo Aero. I den ena modellen beskrivs bl. a. operationers starttider m.h.a. kontinuerliga variabler, medan tiden har diskretiserats i den andra modellen. Diskretiseringen innebär att planeringshorisonten indelas i ett antal tidssteg, här kallade diskreta tidsperioder. Det är en förenkling eftersom all indata då måste uttryckas i helt antal diskreta tidsperioder och varje operation endast kan schemaläggas vid början av en tidsperiod. Den senare modellen visade sig överlägsen vad gäller beräkningstider och bedömdes därför ha mycket stor potential, trots risken för approximeringsfel p.g.a. tidsdiskretiseringen. 2 I artikeln presenteras tester med verkliga indata, vilka visar att approximeringsfelen blir mycket små när den diskreta tidsperiodens längd är en timma eller mindre, trots att några operationstider är kortare än så. Det optimala schemat från den tidsdiskreta modellen har före jämförelsen justerats så att alla operationstider är de ursprungliga, detta utan att förändra vare sig maskinval eller valda sekvenser på maskinerna. Denna modell har goda förutsättningar att fungera praktiskt, eftersom den både är snabb och ger goda resultat.

Nyckelord: Matematisk optimering, tidsdiskretisering, flexible job shopDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-01. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 149373

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Tillämpad matematik
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur