CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The similarity renormalization group for three-body interactions in one dimension

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi) ; Ridvan Tokay (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Molecular Evolution (0022-2844). Vol. 21 (1985), 4, p. 364-370.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-15.
CPL Pubid: 148515

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)
Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur