CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear Dichroism of [2.2.2.2]Paracyclophanetetraene and [2.2.2.2.2.2]Paracyclophanetetraenediyne in Stretched Polyethylene Film

Ulf Norinder (Institutionen för organisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Olof Wennerström (Institutionen för organisk kemi)
Acta Chemica Scandinavica Series B - Organic Chemistry and Biochemistry (0302-4369). Vol. 40 (1986), 3, p. 204-209.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-14.
CPL Pubid: 148467

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)
Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur