CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trygghetsvandring ur barns perspektiv - erfarenheter från fyra pilotprojekt - steg för steg-manual

Lisa Åhlström (Institutionen för arkitektur) ; Mania Teimouri ; Mie Svennberg ; Stefan Björling ; Monica Havström
Göteborg : Kultur i Väst, 2011. ISBN: 978-91-9766743-2.- 66 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Denna handbok är till för dig som får det spännande uppdraget att genomföra eller delta i en trygghetsvandring med barn och unga. När ett område ska förbättras kan en trygghetsvandring vara ett effektivt sätt att inventera miljön och att samla in olika gruppers erfarenheter. Sverige har förbundit sig att leva upp till FN:s konvention om barns rättigheter och i det arbetet är metoden också ett verktyg. Om barn och ungdomar får delta i en vandring ger man dem en chans till inflytande över våra gemensamma platser. De unga får komma till tals och får möta personer som har ansvar för den byggda och planerade miljön. Det är också ett sätt att ge beslutsfattare och andra vuxna tillgång till barnens insikter om sin närmiljö. Boken bygger på ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Kultur i Väst och Uddevalla Kommun, där fyra pilotprojekt genomförts.

Nyckelord: deltagande, barn och unga, barnperspektiv, trygghetsvandring,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-12.
CPL Pubid: 147118

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Kommunikationsvetenskap
Barn
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur