CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

INTERACTION OF ELLIPTICINE AND AN INDOLO 2,3B -QUINOXALINE DERIVATIVE WITH DNA AND SYNTHETIC POLYNUCLEOTIDES

I. Zegar ; A. Graslund ; J. Bergman ; Magdalena Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Chemico-Biological Interactions (0009-2797). Vol. 72 (1989), 3, p. 277-293.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-13.
CPL Pubid: 146144

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur