CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolväten i luft vid bensinstationer

Pia M Berglund (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1989. ISBN: 91-7032-415-8.
[Licentiatavhandling]

Kolväten i luft vid bensinstationer har undersökts med hjälp av gaskromatografiska analyssystem. I flertalet prover identifierades 20-30 lätta kolväten. Särskilt intresse ägnades åt det cancerogena kolvätet bensen samt åt alkenerna.

Mätningar vid stationer med återföringssystem visade att en bilist som tankar på ett riktigt sätt endast inandas ungefär en hundradel av den mängd kolväten som tankning vid en konventionell station ger. Utsläppet av bensinångor till luft vid tankning minskar effektivt i motsvarande grad.

Nyckelord: bensinmackar, tankning, bensinångor, kolväten, bensen, alkener, exposition


Artikeln "Hazardous petrol hydrocarbons from refueling with an without vapour recovery" (Science of the total Environment 91, 1990, 49-57) ingick också i avhandlingen liksom ett kort preliminärt manuskript på engelska om analys av alkener.Denna post skapades 2011-07-01.
CPL Pubid: 142904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Kolvätehalter i luft vid bensinstationer


Alkener i bensinångor


Examination

Datum: 1989-04-28
Tid: 13:15
Lokal: KC, Kemihuset