CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv

Sverker Alänge (Institutionen för industriell dynamik) ; Johnny Lindström ; Helena Lundberg Nilsson
Göteborg : IMIT, 1998. ISBN: 91-89162-01-3.- 94 s.
[Bok]

Många tecken tyder på att vi är mitt inne i ett paradigmskifte, där ett nytt sätt att bedriva verksamhet påverkar såväl tillverkande industri som privat och offentlig serviceverksamhet. Detta nya sätt att bedriva verksamhet karakteriseras av att samtliga människor inom en organisation engageras i att använda alla sina resurser, inklusive sin inneboende kreativitet, till att på bästa sätt tillgodose eller överträffa kunders förväntningar. Denna förändring ställer i sin tur nya krav på ledarstil, förankring av visioner och mål, motivationssystem, kontinuerligt lärande och processynsätt. Toppledarens betydelse för större förändringar i inriktning och grundläggande värderingar, dvs. ett paradigmskifte, har påpekats av många forskare och i litteraturen förekommer flera exempel på betydelsen av toppledares involvering och engagemang i större förändringsprocesser, både från Sverige och i internationella företag. Boken baseras på intervjuer med tolv koncernchefer vid några av Sveriges största företag: Astra, Electrolux, Posten, SAS, S-E Banken, SJ, Skandia, SKF, Stora, Telia, Tetra-Laval och Vattenfall. Boken presenterar och analyserar koncernchefernas samlade syn på ledarskap och krav på ledaregenskaper, idag och i framtiden. Boken innehåller även en jämförelse med andra ledares uppfattning om ledarskap. På frågor om morgondagens ledarskap; om vad koncerncheferna anser kommer att krävas av storföretagsledare i framtiden och om finns det behov av att förändra och utveckla dagens ledarskap kan svaren sammanfattas i fyra behov: Integritet, förmåga att få med sig sina medarbetare, mångkulturell kompetens samt förmåga att hantera ny teknologi och nya organisationsformer. Dessutom betonade några chefer vikten av att inse att framtidens krav är dagens verklighet, dvs. att framtiden redan är här.

Nyckelord: ledarskap, ledaregenskaper, krav på ledare, koncernchef, top managementDenna post skapades 2011-06-29. Senast ändrad 2011-06-29.
CPL Pubid: 142627

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur