CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det Nya Paradigmet för Industriell Verksamhet - Total Quality Management

Sverker Alänge (Institutionen för industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. - 17 s.
[Rapport]

En mängd olika begrepp har använts för att beskriva det nya paradigmet för industriell verksamhet som under 1990-talet anammats av allt fler företag. En japansk version av paradigmet har kallats TQC (Total Quality Control), CWQC (Company Wide Quality Control) eller “Toyota Management System”. Detta sätt att bedriva industriell verksamhet spred sig senare till Västvärlden under begrepp som “Lean production”, “Innovation-mediated production”, eller den term som kanske är vanligast, TQM (Total Quality Management). TQM består av systematiska ledarskapsprinciper som syftar till att på bästa sätt använda sig av alla de resurser som finns tillgängliga för ett företag. Kärnan i det nya paradigmet är att medarbetarnas inneboende potential skall mobiliseras med syftet att uppnå högt uppsatta mål, formulerade av en engagerad företagsledning, och baserade på identifierade kundbehov. För att nå upp till de utmanande målen krävs i sin tur förändringar inom företagets organisations- och belöningsstrukturer. TQM modellen som presenteras i denna artikel har utvecklats baserat på en litteraturgenomgång, definitioner som används av kvalitetsutmärkelser (Quality Awards), och ur empirisk data från ett antal företag i USA, Europa och Japan (ABB, Motorola, Pitney Bowes, Rank Xerox, Toyota and Xerox). Målet har varit att presentera en realistisk beskrivning av TQM utgående från den bild som återges i litteraturen, kompletterat med en ingående analys av hur TQM praktiskt tillämpas I några av de ledande företagen i världen. Modellen som skapats är framställd med hjälp av ett “släktskapsdiagram”. Sex huvudkategorier identifierades: Kundfokus, Synligt ledarskap, Helhetssyn - total ansats, Kontinuerligt lärande, Processorientering samt Standardisering för kreativitet.

Nyckelord: TQM, Japan, USA, Europa, kundfokus, synligt ledarskap, helhetssyn, kontinuerligt lärande, processorientering, standardisering för kreativitetDenna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2016-04-19.
CPL Pubid: 141405

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CIM-working papers - Department of Industrial Management, Chalmers University of Technology WP 1996-02