CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
2010.
[Rapport]

I litteraturen finns en vanligt publicerade formel för beräkning av efterfrågans stan-dardavvikelse under leveranstid vid fall med varierande leveranstider. Syftet med den studie som redovisas i den här rapporten var att utvärdera i vilken utsträckning standardavvikelser beräknade med hjälp av denna formel motsvarar statistiskt be-räknade verkliga standardavvikelser. Beräkningsresultaten visar att skillnaderna mellan de standardavvikelser som formeln ger och de verkliga standardavvikelserna är försumbara och icke-signifikanta under allmänna förhållanden vad gäller efter-frågestrukturer och leveranstidsvariationer.

Nyckelord: standardavvikelse, leveranstid, variation


Intern rapportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-31. Senast ändrad 2013-09-26.
CPL Pubid: 141271

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur