CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal differentiering av servicenivåer för att effektivisera lagerstyrning

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
2011.
[Rapport]

Differentiering av servicenivåer innebär att olika artiklar ges olika höga servicenivåer vid dimensionering av säkerhetslager. Traditionellt har sådan differentiering genomförts genom att klassificera artiklarna i ett artikelsortiment och att fastställa lämpliga servicenivåer för varje artikelklass. Servicenivån för varje artikel blir därefter bestämd av servicenivån för den artikelklass som artikeln tillhör. Ett alternativ till sådan gruppvis differentiering är att differentiera varje artikel individuellt baserat på en optimering av summa bristkostnader och lagerhållningssärkostnader. I den här studien har en metod för att åstadkomma detta utvecklats. Dessutom har en jämförelse mellan de olika alternativen gjorts med hjälp av simulering av ett slumpmässigt urval artiklar från ett medelstort verkstadsföretag. Resultaten kan sammanfattas enligt följande. Individuell differentiering medför alltid lägre behov av säkerhetslager för att uppnå en viss önskad servicenivå jämfört med att använda gruppvis differentiering baserad på klassificeringsvariablerna volymvärde, pris eller antal uttag per år. För fallet med för-lorad försäljning minskar säkerhetslagret med storleksordningen 25 procent mer än vid användning av bästa gruppdifferentieringsalternativ och för fallet med restorderkost-nader med storleksordningen 120 procent mer.

Nyckelord: Optimering, servicenivå, lagerstyrning


Intern rapportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-31. Senast ändrad 2013-09-26.
CPL Pubid: 141262

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur