CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Individuell mätning och debitering i flerbostadshus - Underlag för offentlig upphandling

Lennart Jagemar (Chalmers EnergiCentrum (CEC) ; Extern) ; Mats Olsson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 1653-3569.- 131 s.
[Rapport]

Denna rapport redovisar resultat från en studie om Individuell mätning och debitering i flerbostadshus som genomförts på uppdrag av SABO. Rapporten ger förslag på kravspecifikation för en kommande gemensam, offentlig upphandling av denna typ av tekniska lösningar och tjänster. Vidare redovisas en nulägesanalys samt en analys av vilka övriga tjänster utöver mätning och debitering som ska fungera på samma plattform. Individuell mätning och debitering (IMD) kommer allt mer i fokus, främst som ett resultat av ökade satsningar på energieffektivisering. Projektet har utvecklat underlag för en systemlösning med tydliga gränssnitt mellan de olika systemdelarna. Därmed kan samtliga delar konkurrensutsättas, särskilt den utrustning som finns i stora mängder ute i husen. Detta i motsats till dagens situation där låsningar till en enda leverantör är legio. Projektet har haft en styrgupp sammansatt av ett antal SABO-företag samt representanter för SABO och inköpsföreningen HBV. Styrgruppen bedömer att IMD införs i ca 40.000 lägenheter i enbart det egna beståndet inom några år. Detta innebär att antalet lägenheter med IMD i princip fördubblas i Sverige.

Nyckelord: Individuell mätning och debitering, uppvärmning, tappvatten, elenergi, mätsystem, leverantörsoberoende, standardiserade gränssnitt, kravspecifikationerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-26. Senast ändrad 2011-05-26.
CPL Pubid: 141084

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)