CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strukturmekanik - modellering och analys

Ola Dahlblom ; Karl-Gunnar Olsson (Institutionen för arkitektur)
Lund : Studentlitteratur, 2010. ISBN: 978914406894-7.- 358 s.
[Bok]

Strukturmekanik är den del av fysiken som beskriver hur olika material, som formats och sammanfogats till strukturer, bär sina laster. Kunskapen om dessa strukturers verkningssätt kan användas i en skapande process där hållbara och effektiva, funktionella och uttrycksfulla byggnadsverk utformas. Den här läroboken i strukturmekanik baseras på finita elementmetodens metodik. Förståelsen för strukturmekaniska grundelement, fjädrar, stänger, balkar och fundament, byggs successivt upp i en, två och tre dimensioner. Med hjälp av dessa element visas hur komplexa bärande konstruktioner kan modelleras och analyseras. Metoder för såväl linjär som geometriskt och materiellt ickelinjär analys presenteras. För att synliggöra den beskrivna metodikens generalitet finns ett kort avsnitt som tar upp andra områden inom tillämpad mekanik som värmeledning och elektrisk strömning. Läroboken stödjer tre centrala lärandemål: • Kunskap i grundläggande strukturmekanisk teori. • Färdighet i att modellera och analysera strukturer. • Förmåga att i en designprocess värdera och effektivisera föreslagna konstruktionsutformningar. Läroboken vänder sig till civilingenjörsstudenter på kandidatnivå och till högskoleingenjörsstudenter. Datorprogram som stöder bokens framställning finns att fritt ladda ner från hemsidan www.studentlitteratur.se/strukturmekanik.

Nyckelord: strukturmekanik, ramar, fackverk, FEM, modellering, CALFEM, Matlab, födesproblemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20.
CPL Pubid: 139509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur