CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualisering av anläggningsstatus - Utformning av innovativa gränssnittspresentationer

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Stockholm : Värmeforsk, 2011. ISBN: 1653-1248.- 153 s.
[Rapport]

I takt med att både komplexitet och krav på lönsamhet växer i processindustrins anläggningar ökar kraven på att i ett tidigt skede kunna upptäcka, fatta beslut om och åtgärda avvikelser i processen. Detta är viktigt för att snabbt kunna återgå till normalt driftläge och därmed åstadkomma hög drifttillgänglighet. Forskningsuppgiften var att studera var forskningsfronten ligger inom visualisering av information för anläggningsstatus, och undersöka de behov och krav som anläggningarna och driftoperatörerna har. Målet var att utveckla och utvärdera nya skärmbilder anpassade till operatörens informationsbehov i olika driftsituationer. Målgruppen för projektresultatet är anläggningsägare som ansvarar för uppgradering och/eller nybeställning av hela eller delar av operatörsgränssnitten. I etapp I utvecklades skärmbildsförlag på en övergripande funktionsnivå, och i etapp II utvecklades detaljerade skärmbilder på objektnivå anpassade för projektets referensverk; Hässelbyverket (värmekraftverk) and Korsnäs Gävle (massa- och pappersbruk). Resultatet från etapp I består av konceptuella skärmbilder för sex typiska arbetssituationer som togs fram i samarbete med referensverken. En litteratur-sammanställning genomfördes om designteori för visuella displayer och de senaste trenderna inom visualisering av anläggningsstatus. En branschjämförelse gjordes mellan värmekraft, pappers- och massa, kärnkraft, raffinaderi, sjöfart, flyg och flygledning, medicinsk teknik, lednings- och bevakningscentraler samt dataspel för att hitta nya infallsvinklar till hur operatören kan stödjas via gränssnittet i sin arbetssituation. Resultatet innehåller också en systemmodell för att beskriva komplexa människa-maskinsystem samt riktlinjer för utformning av skärmbilder för värmekraftverk samt massa- och pappersbruk. I etapp II utvecklades detaljerade skärmbilder för referensanläggningarna. För Korsnäs Gävle utvecklades en skärmbild för optimering av processdelen Blandlut 7. På Hässelbyverket valdes tre driftsituationer för detaljerad utformning; snabb perception av anläggningsstatus (ersättning av gamla visartavlor), proaktivt upptäcka avvikelser i processen och optimering av miljövärden. Slutsatsen är att projektet har varit framgångsrikt genom att de utvecklade skärmbilderna både medför fördelar för operatörens arbetssituation och driftfördelar. De problem som uppstått har främst varit svårigheter att implementera nya idéer i befintliga styrsystem. För att komma runt detta användes anläggningarnas informationssystem eftersom det medgav större flexibilitet för att implementera nya visualiseringsformer. En annan slutsats är vikten av att utvärdera med operatörer i drift, då skärmbilden används i sin rätta miljö. Nyhetsvärdet består i att poängtera att anläggningar bör se utveckling av nya skärmbilder som en integrerad del i moderniseringsarbetet, och att det också har betydelse för driftekonomin. Om det finns optimala förutsättningar att styra och övervaka processen förbättras också potentialen för att höja kvalitet, effektivitet och säkerhet. Visualiserings-förslagen i rapporten kan fungera som exempel och inspirationskälla för kommande utvecklingsprojekt i industrin. Målet med projektet är uppfyllt genom att nya skärmbilder anpassade till operatörens informationsbehov i olika driftsituationer har utvecklats och utvärderats. Potentiella framtida förbättringar till förslagen i rapporten har också redovisats.

Nyckelord: Visualisering, HMI, kontrollrum, automation, processindustri, värmekraftverk, massa- och pappersbrukDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-22. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 137227

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur