CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NMR Studies of Lignins. 7. 1H NMR Spectroscopic Investigation of the Distribution of Erythro and Threo Forms of beta-O-4 Structures in Lignins

Marcelle Hauteville ; Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; Sverker von Unge
Acta Chemica Scandinavica Vol. B 40 (1986), p. 31-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignins NMR spectroscopy stereochemistry model compounds beta-ethers



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-22. Senast ändrad 2011-02-22.
CPL Pubid: 137211

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur