CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The C*-algebras of the Heisenberg group and of thread-like Lie groups

Jean Ludwig ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematische Zeitschrift (0025-5874). Vol. 268 (2011), p. 897-930.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We describe the C∗-algebras of the Heisenberg group Hn, n ≥ 1, and the threadlike Lie groups GN , N ≥ 3, in terms of C∗-algebras of operator fields.


Published online 11 March 2010.Denna post skapades 2010-12-28. Senast ändrad 2012-02-15.
CPL Pubid: 131955

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur