CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tre bostadsområden: Olika typer av governance

Three Neighbourhoods: Different Types of Governance

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur)
I trygghetens namn. Ingrid Sahlin (Red.). Göteborg, Daidalos (2010)
[Kapitel]

I detta kapitel undersöks allmännyttiga bostadsföretag som varit involverade i trygghetsrelaterade projekt i utsatta förortsområden i Sverige. Målet har varit att klassificera samarbetsformer för att bättre förstå deras för- och nackdelar. Trygghetsåtgärderna har analyserats med hjälp av teorier kring governance vilket har resulterat i en förhållandevis komplex bild av inbördes förhållanden inom, och mellan, förorterna. Analysresultatet visade att de kommunikativa tillvägagångssätten ofta tenderade att främja affärsmässiga intressen. Det var också tydligt att det, med tanke på komplexiteten hos de trygghetsproblem som denna samverkan hade som mål att lösa, förelåg en markant brist på »processer för samarbete och lärande». Slutligen argumenteras för att demokratiska aspekter har åsidosatts, eftersom samverkansaktiviteterna ofta saknade någon part som bevakade invånarnas intressen. / This article examines municipal housing companies in Sweden, involved in safety projects in exposed suburban areas. The aim here has been to classify the collaborations in order to better understand their pros and cons. The safety activities were analysed with help from theories on governance and resulted in a quite complex image of interrelations within and between the suburban neighbourhoods. The result of the analysis showed that these communicative procedures quite often can be described as promoting business capital. It was also apparent that, considering the complexity of the safety problems these collaborations aimed at solving, there was an obvious lack of processes for collaboration and learning. It was conclusively argued that there is an inconsistency from a demo-cratic point of view as most collaborations lacked partners who served to guard the population’s interests.

Nyckelord: Governance, partnerskap, trygghet, planering, exkludering, demokrati, miljonprogramDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 130606

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur