CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förnybara energikällors inverkan på de svenska miljömålen

Naturvårdsverkets rapport 6391

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Helene Ahlborg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Rickard Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Linus Hammar (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Duncan Kushnir (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Are Wallin (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Jenny Westerdahl (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Stockholm : Naturvårdsverket, 2010. ISBN: 978-91-620-6391-7.- 55 s.
[Rapport]

I denna rapport beskrivs olika förnybara energikällors negativa påverkan på de svenska miljömålen. Resultatet har presenterats i form av ett antal konceptuella bilder som länkar miljöpåverkan i energislagens livscykelsteg till specifika miljömål. De energislag som studerats är vattenkraft, vindkraft, tunnfilmssolceller, kiselbaserade solceller, solfångare, värmepumpar samt odlade biobränslen (såsom etanol och raps metylester), biobränslen från avfall (såsom biogas) och biobränslen från skogsråvara (såsom flis och pellets). Miljöpåverkan har inte kvantifierats i denna studie, och ingen jämförelse energislagen emellan har utförts. Vad som dock visats är att de ovan listade energislagen påverkar många svenska miljömål, och den påverkan kommer att växa om de aktuella svenska målen för förnybar energi förverkligas. Mer detaljerade studier kring de förnybara energislagens påverkan på miljömålen krävs således för att undvika negativ miljöpåverkan från förnybar energi i framtiden. Denna rapport har utifrån dagens vetenskapsläge kartlagt de viktigaste verkningarna på de svenska miljömålens uppfyllelse från förnyelsebar energiteknik, och utgör således en grund för ett sådant mer omfattande arbete. Avslutningsvis ges ett antal rekommendationer inför fortsatta studier på området.


November 2010Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 129674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur