CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cavity QED in superconducting circuits: susceptibility at elevated temperatures

Ilena Rau ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Alexander Shnirman
Physical Review B Vol. 70 (2004), p. 054521.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12850