CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektiv visualisering av byggnadsdata - ett stöd för hållbar renovering av byggd miljö

Pär Meiling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur ; Chalmers EnergiCentrum (CEC))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. ISBN: 1653-3569.- 48 s.
[Rapport]

Vi kan konstatera att ett nätverk har etablerats (se bilaga 1 – Nätverkets deltagare). Deltagarnas reflektioner och gruppernas projektidéer pekar dessutom på ett genuint intresse att gå vidare i processen mot konkret samverkan. Reflektioner och projektidéer speglar materialet från workshopen (gruppredovisningar, individuella redovisningar i arbetsboken, och blädderblocksanteckningar). Grupp 1 betonar bland annat vikten av öppna dataformat och tydliga krav från fastighetsförvaltare som ett viktigt stöd i utveckling av relevanta modeller som kan generera bra visualiseringar. Grupp 2 har en delvis liknande ansats när man poängterar att den enskilde förvaltaren och byggnaden utgör viktiga resurser när målet är användarvänliga metoder och tekniker för dokumentation, visualisering, och simulering av olika scenarier. Grupp 3 har kanske det mest konkreta förslaget. Här betonas hur viktigt det är att kunna följa och visualisera energiflöden för att genom justerande åtgärder kunna bidra till minskade kostnader. I grupp 4 sätter man in visualisering i ett större sammanhang. Visualisering relateras till stadsutveckling, demokrati, och beslutsprocesser. För att kunna identifiera nästa steg i processen, som förhoppningsvis leder till ett konkret projekt, kan det vara bra att ta ställning till om fokus skall vara på en enstaka projektidé, eller om olika idéer kan integreras framgångsrikt i ett större övergripande projekt. Projektidén ”Visualisering – vart tar energin vägen?” är en bra utgångspunkt som kan relateras till reflektioner och idéer som identifierats i de övriga projekten. Ett nästa steg kan vara ett mindre samverkansprojekt som resulterar i en skiss till en ”pilot” eller ”demonstrator”. Målet med en sådan ”pilot” eller ”demonstrator” är att visa på några konkreta applikationer som har potential att fungera i ett framtida skarpt läge. Om denna ”pilot” faller väl ut är det rimligt att tänka sig ett större gemensamt samverkansprojekt som löper över en längre period. Den övergripande målsättningen är då att bidra till ökad nytta för involverade företag genom samverkan mellan forskare och praktiker.

Nyckelord: energi, energieffektivisering, visualisering, hållbar stadsutveckling, drift, underhåll, hållbar renovering, analys och tolkning av lagrad byggnadsdataDenna post skapades 2010-10-12. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 127528

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola 2010:10