CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gaskraft stoppad i Varberg

Fossil naturgas ohållbar för el

Göran Petersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
2004. - 5 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Ett stort gaskraftverk planerades i Varberg som ett led i en förändrad energipolitik. En miljökonsekvensstudie från Chalmers visade på att stora utsläpp av kväveoxider och koldioxid skulle hota utrymmet för miljöpåverkan från trafik och industrier som Värö Bruk. Omfattande kritik ledde till att planerna på kraftverket drogs tillbaka.

Nyckelord: gaskraftverk, Ringhals, Vattenfall, energipolitik, koldioxid, skog, miljö


Denna personliga historia skrevs 2004 och omarbetades något 2010 för nätpublicering.Denna post skapades 2010-09-07. Senast ändrad 2010-09-09.
CPL Pubid: 125773

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur