CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mångdubbel avgasdos i bil jämfört med pendeltåg

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Lars Löfgren (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Karin Söderlund (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1989. - 20 sidor s.
[Rapport]

Bilavgashalter inuti bilar är 5-10 gånger högre än i pendeltåg. För pendlingssträckan Göteborg-Lerum-Alingsås utsattes bilpendlare i genomsnitt för sju gånger högre halter än tågpendlare under en mätperiod våren 1989. Resultaten innebär att pendeltåg är det särklassigt bästa transportmedlet i tätortsområden med hänsyn till resenärens bilavgasexposition. Spårvagn är det näst bästa och bil och buss de sämsta.

Resultaten baseras på bestämningar vid åtta mättillfällen av ett tiotal kolväten som är typiska för bensinavgaser. Prover har tagits samtidigt i pendeltåg och bil under resa på samma sträcka. En bestämning av mängdsammansättning har utförts för mer än 50 av de enskilda avgaskolväten som bilisten inandas i högst halter.

Nyckelord: bilavgaser, pendling, kolväten, halter, analys


Tidigare hade studier gjorts av exponering för bilavgaser i bilar, bussar och spårvagnar i tätorter. Karin Söderlund gjorde sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 125184

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur